بیمارستانی

بیمارستان، مریضخانه، خسته خانه، و یا به زبان فارسی قدیم دارالشفاء و بیت الادویه به خانه و عمارتی اتلاق میشود که در آنحا عمدتاً به طبابت و معالجه بیماران پرداخته می شود و از آنجاییکه عمده افراد مراجعه کننده به این بنا از صحن و سلامت کافی برخوردار نمی باشند فلذت بهداشت محیطی و فردی از اهمیت والایی برخوردار است که در این میان گروه مجرب شرکت بنیان تجهیز آذربایجان سعی در کمک به این بخش حساس در مورد بهداشت فردی و جمعی نموده است.

طرح تحول نظام سلامت در پانزدهم اردیبهشت نودوسه طی مصوبه دولت یازدهم و با حمایت جدی رئیس جمهور محترم با هدف:

کاهش میزان پرداختی بیماران
ترویج زایمان طبیعی
ارتقاء کیفیت هتلینگ
حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
حضور پزشکان متخصص مقیم
ارتفاء کیفیت خدمات و ویزیت در بیمارستان ها
برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج،خاص و نیازمند
کار خود را شروع کرد.